Strona Internetowa Prywatnej Specjalistycznej Poradni Stomatologiczno-Ortodontycznej

Logopedia

 od stycznia 2015 logopeda nie przyjmuje do odwołania
 

 

Jeśli jesteś rodzicem, logopedę warto odwiedzić, gdy:

- mowa Twojego dziecka wyraźnie odstaje od mowy jego rówieśników

- Twoje dziecko mówi mało lub wcale

               - Twoje dziecko mówi niewyraźnie, a jego komunikaty są niezrozumiałe dla otoczenia

               - Twoje dziecko milknie w pewnych sytuacjach lub przy innych osobach i żadną siłą nie można go zmusić do mówienia

               - Twoje dziecko zacina się lub dubluje głoski, sylaby czy słowa

 Jeśli sam masz wątpliwości co do jakości swojej mowy, przyjdź do logopedy, gdy:

- mówisz zbyt szybko, przez co Twoja mowa jest mało zrozumiała dla innych

- jąkasz się, masz problemy z niepłynnością mówienia

        - masz wadę wymowy

       - straciłeś umiejętności komunikacyjne w wyniku choroby lub urazu

       - chcesz nauczyć się prawidłowego sposobu oddychania, poprawić swoją dykcję i wydajniej pracować swoim głosem


 

 

Rozwój mowy

Rozwój mowy u dziecka

7-9 miesiąc - Dziecko powtarza proste sylaby; rozróżnia kiedy mówisz do niego przyjaźnie, a kiedy się złościsz.

12 miesięcy - Dziecko kojarzy osoby ze określającymi je słowami („mama”, „baba”, „ciocia”). Rozmawiaj z nim jak najczęściej, prostym językiem, używając łatwych do powtórzenia wyrazów dźwiękonaśladowczych (kura to „ko-ko”, pies to „hau-hau”). Czytaj książeczki i opowiadaj co widać na obrazkach; baw się w wyliczanki i śpiewaj.

18-24 miesiące - Dziecko zaczyna mówić bardzo prostymi zdaniami, szybko używa coraz większej liczby słów.

36 miesięcy - Dziecko sprawnie posługuje się prostymi zdaniami.

3-latek powinien wymawiać:
wszystkie samogłoski,
spółgłoski: m, mi, b, bi, p, pi, f, fi, w, wi, k ki, g, gi, ch, i li, j, ł, d, n, ś, ź, ć, dź, ń,
zaczynają się pojawiać: s, z, c, dz,
czasami sz, ź, cz, dż.

u 4-letniego dziecka:
utrwalają się: s, z, c, dz,
pojawiają się sz, ż, cz, dż,
pojawia się r.

5-latek powinien już wymawiać: sz, ż, cz, dż oraz r (ale ok. 35% dzieci nie wymawia jeszcze prawidłowo najtrudniejszych głosek).

Logopeda w szkole

 Logopedia jest nauką o kształtowaniu prawidłowej mowy, usuwaniem wad wymowy oraz nauczaniu mowy w przypadku jej braku lub utraty.

Zadaniem logopedy jest więc:

- Kształtowanie prawidłowej mowy w przedszkolu i szkole, czyli dbanie o prawidłowy jej rozwój pod względem fonetycznym, gramatycznym i leksykalnym.

- Usuwanie wad wymowy ( mówienie i rozumienie) w przypadku jej braku lub utraty.

- Usuwanie zaburzeń głosu.

- Usuwanie trudności w czytaniu i pisaniu.

 Wada wymowy czy mowy ma ujemny wpływ na kształtowanie osobowości dziecka. Sprzyja rozwijaniu u niego takich cech jak: nieśmiałość, skrytość, poczucie niepełnosprawności. Dziecko takie przeważnie stara się ją ukryć i dlatego też woli nie odpowiadać na pytania zadawane przez nauczyciela . W związku z tym dzieci te wymagają wyrozumiałości i stosowania specjalnych metod pedagogicznych przez wychowawców i rodzinę.

 Zaburzenia mowy u dzieci objawiają się w rozmaity sposób i mają różny stopień nasilenia. Zaburzenie w tym zakresie utrudniają proces porozumiewania się i przekazywania informacji.

 O opóźnieniu rozwoju mówimy, wtedy gdy słownictwo dziecka znajduje się poniżej wieku, poniżej normy przewidzianej dla danej grupy wiekowej.

 Oto najczęstsze przyczyny opóźnienia lub hamowania rozwoju mowy:

- niedojrzałość układu mięśniowo-nerwowego w obrębie artykulatorów

- niekorzystne warunki środowiskowe

 Wadliwą wymowę można stwierdzić kiedy mowa:

- nie jest łatwo słyszalna

- nie jest łatwo zrozumiała

- jest nieprzyjemna w odbiorze ( chodzi tu o dźwięk i ton)

- dźwięki są zniekształcone

- jest zmieniony akcent i rytm

- jest nieodpowiednia do wieku

 Do najczęściej występujących form zaburzeń mowy należy tzw. nieprawidłowa artykulacja.

Zaburzenie to obejmuje 3 grupy niewłaściwej wymowy głosek:

- opuszczanie głosek

- przestawianie głosek

- zniekształcanie głosek

 Na rozwój mowy dziecka największy wpływ ma środowisko w którym się dziecko wychowuje. W wieku 3-7 lat jest nim rodzina i przedszkole, w późniejszym rodzina i szkoła.

Jak powinien wyglądać prawidłowy stan rozwoju mowy dziecka 5 - letniego ?

 Wypowiedzi dziecka 5 - letniego są wielozdaniowe.

W swoich wypowiedziach uwzględnia ono kolejność wydarzeń i związki przyczynowo - skutkowe.

Pytane o znaczenie słów, potrafi je wyjaśnić.

Potrafi opisywać przedmioty i podawać ich cechy charakterystyczne i możliwości zastosowania.

Nieprawidłowości gramatyczne zanikają.

Dziecko dokonuje autokorekty, czyli samo poprawia swoje błędy językowe.

Wymowa doskonali się. Głoska r wymawiana jest prawidłowo, czasami hiperpoprawnie (przykład: lustro - rustro, król - krór).

 Dziecko wymawia też głoski sz, ż(rz ), cz, dż. 

 Kształtowanie wymowy powinno być zakończone ostatecznie do 6 roku życia, ale proces rozwoju języka trwa nadal. W dalszym ciągu dzieci uczą się nowych słów i udoskonalają umiejętność precyzowania wypowiedzi słownych.

 Dzieci z opóźnionym rozwojem mowy mają słabą pamięć słuchową, wykazują trudności w samodzielnym opowiadaniu uwzględniającym kolejność wydarzeń oraz związki przyczynowo - skutkowe. Przejawiają trudności z nauką wierszy. Przy powtarzaniu zdań i krótkich wierszyków zaburzeniu ulega szyk wyrazów w zdaniu i ich formy gramatyczne. Występują problemy z podziałem zdania na wyrazy i problemy z głoskowaniem.

  

Zęby są niezwykle ważną częścią ciała każdego człowieka, nasz uśmiech jest istoty w kontaktach międzyludzkich.